Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Od 8. 2. 2021  CŠPP poskytuje  služby v súlade s aktuálnym epidemiologickou situáciou v zmysle rozhodnutia ministra školstva SR č. 2021/10079:1–A1810 bod 3  (obnovuje sa prevádzka  školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie v rozsahu vykonávania individuálnej odbornej činnosti)  a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 47/2021 (podľa § 59 zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia). 

Naše CŠPP  aktuálne poskytuje služby v osobnom kontakte s klientom pri

individuálnej odbornej činnosti – prioritne zameranej najmä na poradenstvo a terapie.

Ostatné činnosti  sa realizujú  dištančnou formou –  e-mail, telefonický hovor.

 

Pri príchode do CŠPP rodič, zákonný zástupca dieťaťa, žiak ZŠ vo veku od 10 rokov,  plnoletý žiak, pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec (v prípade ak nemajú výnimku podľa vyhlášky č. 47/2021 sa musí preukázať negatívnym výsledkom PCR testu alebo antigénového testu nie staršieho ako 7 dní. Pri príchode vyplní čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (pri vstupe do budovy SŠI). Zároveň vykoná dezinfekciu rúk a bude mu zmeraná telesná teplota.

 

Ďakujeme, že budete rešpektovať pokyny

 

Team CŠPP

 

V rámci pripomenutia si Dňa nevidiacich (13.november)  žiaci 3. ročníkov  ZŠ na Nejedlého 2 v Spišskej Novej Vsi zážitkovou formou nazreli do sveta ľudí so zrakovým postihnutím. Prostredníctvom  simulácie zrakového postihnutia (s použitím simulačných okuliarov) mali možnosť spoznať situácie, ktoré nastávajú počas vzdelávania sa detí so zrakovým postihnutím – špecifiká čítania z učebníc, práca na šk. tabuli, mobilita po triede a škole.

Pani učiteľka Mgr. Denisa Kristianová šikovným tretiakom zadovážila/zapožičala  z CŠPP  simulačné okuliare, ručné lupy, texty a učebnice v bodovom písme pre nevidiacich, Braillovu abecedu a Pichtov stroj (na písanie bodovým písmom). Žiaci si vyskúšali aj  používanie bielej palice pre nevidiacich...

Prikladáme foto z vydareného programu a za skvelý námet na aktivity viažuce sa na udalosť palec hore

Vnútorná smernica  č. 5/2020

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia počas školského roku 2020/2021,

 na zabránenie šíreniu vírusu COVID 19, pokyny na prevádzku a vnútorný režim školy

 

Tento dokument je vnútornou školskou smernicou, ktorá platí od 1.9.2020 do odvolania a je zameraná na predchádzanie ochoreniu COVID 19. Vychádza z manuálu opatrení pre školy a školské zariadenia, ktorý vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ak smernica neobsahuje nejaké usmernenie potrebné pre riešenie problému, postupuje sa v zmysle manuálu.

S účinnosťou od 1. 9. 2020 platia v Spojenej škole internátnej tieto opatrenia:

 

Časť 1. Spoločné ustanovenia

 1. Pri vstupe do školy si každý povinne dezinfikuje ruky. Zamestnanec na vrátnici kontroluje dodržiavanie tohto nariadenia.
 2. Každá osoba musí mať pri vstupe do budovy školy prekryté horné dýchacie cesty. Dodržiavanie tohto nariadenia kontroluje zamestnanec na vrátnici a vedenie školy.
 3. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov školy.
 4. Zamestnanci školy si denne merajú telesnú teplotu. Pri zvýšenej teplote ostanú doma, nahlásia to vedeniu školy a ohlásia sa u svojho lekára. Do práce nastupujú, ak im to lekár povolí. V prípade, že ich lekár alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva vyhlásia za podozrivého, do práce nastupujú až keď majú negatívny test na COVID
 5. Ak sa u zamestnanca školy objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje vedenie školy a opustí školu v najkratšom možnom čase. Z domu kontaktuje svojho lekára.
 6. U ostatných osôb prebieha bezkontaktné meranie telesnej teploty takto: Žiakom školy meria teplotu školská zdravotná sestra alebo osoba, ktorá ju zastupuje. Deťom ŠMŠ merajú teplotu zamestnanci ŠMŠ. Klientom CŠPP merajú teplotu zamestnanci CŠPP.
 7. Priestory budovy školy sa dezinfikujú každý deň. V triede sa denne dezinfikuje podlaha, stoličky, lavice, umývadlo, katedra, odpadkový kôš a voľne stojace učebné pomôcky, napr. veľké počítadlo. Dvakrát denne sú dezinfikované priestory WC, všetky kľučky, vypínače a zábradlia, priestory školskej jedálne, vstup do školy. Za dezinfikovanie je zodpovedná hospodárka školy. O vykonaní dezinfekcie sa vedie denný záznam. Zo všetkých priestorov budú stiahnuté textilné uteráky, k dispozícii budú len papierové utierky. Klasické mydlá budú nahradené tekutými.
 8. Pri prvom nástupe do práce po 31.8.2020 všetci zamestnanci školy vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred nástupom do zamestnania. Podobne vypĺňajú dotazník po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni. Vyplnený dotazník odovzdávajú svojmu priamemu nadriadenému, ktorý ho uchová.
 9. Povinnosťou rodičov je pri prvom nástupe žiaka do školy a po každej neprítomnosti žiaka v škole dlhšej ako 3 dni, predložiť vyplnený dotazník o zdravotnom stave žiaka. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom.

 

Časť 2.  Základná škola

 1. Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Z priestorov školy vstupuje len do vestibulu.
 2. Žiak je povinný priniesť si do školy na vyučovanie okrem bežných učebných pomôcok aj 2 rúška a papierové vreckovky. Rúško má nasadené vždy, keď sa pohybuje v budove školy. Bez rúška môžu byť v triede žiaci 1. stupňa ZŠ a všetci žiaci ŠZŠ var. B a C. Rúško si môžu zložiť aj žiaci a zamestnanci, ktorí vojdú do školskej jedálne.
 3. Žiakom nie je dovolené chodiť do inej triedy, ako je im pridelená.
 4. Vyučovanie prebieha podľa rozvrhu. Počas veľkej prestávky sú žiaci v triede. Desiatu konzumujú v svojej lavici. Ak žiak odoberá školskú desiatu, prinesie mu ju pomocná sila z kuchyne do triedy.
 5. Učiteľ môže pustiť žiaka na WC počas vyučovania, podľa potreby.
 6. Pedagóg dohliadne nato, aby si žiaci často umývali ruky. V miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina, zabezpečí časté a intenzívne vetranie.
 7. Počas výchovno-vzdelávacieho procesu je potrebné čo najviac využívať všetky vonkajšie priestory školy – predzáhradka, bylinková záhrada, altánok, multifunkčné ihrisko, bežecká rovinka, areál s hojdačkami a preliezkami, výcviková plocha na POSP. Pri presunoch a pobyte vonku musí pedagóg dbať nato, aby sa žiaci nekontaktovali so žiakmi z iných tried a tiež, aby bol medzi žiakmi z iných tried zachovaný odstup 5 metrov.
 8. Počas vyučovania sa až do odvolania nevyužívajú odborné učebne, telocvičňa a iné priestory, v ktorých by sa žiaci striedali.
 9. Počas prestávok majú na každej chodbe službu 2 osoby. Kontrolujú správanie žiakov v triedach, pri ukončení vyučovania sprevádzajú žiakov, ktorí neodoberajú obed v školskej jedálni do šatne a pred budovu školy.
 10. Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho na izolačku a školská zdravotná sestra bude kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID – 19 učiteľ informuje vedenie školy.

 

Časť 3.  Školský klub

 1. Pred začatím vyučovania očakáva pedagóg svojich žiakov v priestoroch ŠKD, prípadne ich ide vyzdvihnúť na autobusovú zastávku (podľa dohody s rodičmi). Do ŠKD môžu žiaci prichádzať v čase od 7:00 hod. Žiak odchádza do triedy v čase od 7:50 do 7:55 hod. Pedagóg zabezpečí, aby sa po ceste do triedy nestretával so žiakmi z iných tried a skupín.
 2. Po ukončení vyučovania prichádza do triedy vychovávateľ, aby prevzal žiakov, ktorí ostávajú na obed, alebo v školskom klube. Ostatných žiakov učiteľ odprevadí do šatne, dohliadne nato, aby sa prezuli a obliekli a odprevadí ich pred budovu školy.
 3. V školskom klube pracuje vychovávateľ s pridelenou skupinou žiakov. Je po celý čas pri svojej skupine, žiakov na WC púšťa podľa potreby. Zabezpečí, aby si žiaci pravidelne umývali ruky. Počas pobytu žiaka v ŠKD je potrebné čo najviac využívať všetky vonkajšie priestory školy – predzáhradka, bylinková záhrada, altánok, multifunkčné ihrisko, bežecká rovinka, areál s hojdačkami a preliezkami, výcviková plocha na POSP. Pri presunoch a pobyte vonku musí pedagóg dbať nato, aby sa žiaci nekontaktovali so žiakmi z iných tried a skupín, a tiež, aby bol medzi žiakmi z iných skupín zachovaný odstup 5 metrov.
 4. Keď pre žiaka príde rodič, požiada osobu na vrátnici o telefonické skontaktovanie s vychovávateľom, alebo mu zavolá priamo. Rodič nevstupuje do vnútorných priestorov školy za vrátnicou.
 5. Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho na izolačku a vychovávateľ bude kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID – 19 informuje vedenie školy.

 

Časť 4. Školská jedáleň

 1. Pri príprave jedál a pri vydávaní jedál je nutné dodržiavať bežné hygienické pravidlá. Pracovníci v kuchyni používajú pri príprave jedál rukavice. Za dodržiavanie hygienických pravidiel v školskej kuchyni a jedálni zodpovedá vedúca ŠJ.
 2. Vedúca školskej jedálne zabezpečí rozmiestnenie stolov v školskej jedálni tak, aby každá výchovná skupina mala svoj stôl s potrebným množstvom stoličiek. Vzdialenosti stolov od seba musia byť čo najväčšie. Zvlášť budú vyhradené stoly pre zamestnancov.
 3. Do jedálne prichádzajú žiaci pod vedením vychovávateľa. Ten im prinesie na stôl jedlo, nápoje aj príbory. Žiaci si sami jedlo a pitie nedokladajú a neberú si ani príbory. Vychovávateľ konzumuje jedlo pri stole so žiakmi.
 4. Prihlasovanie na stravu zabezpečujú rodičia a zamestnanci školy prostredníctvom internetu, telefonicky alebo osobne na vrátnici školy. Prihlásenie alebo odhlásenie zo stravy nahlasujú na vrátnici alebo u vedúcej ŠJ najneskôr deň vopred.
 5. Do školskej jedálne majú vstup povolení len žiaci a zamestnanci školy a zamestnanci firmy AjMy, s.r.o.

 

Časť 5. Špeciálna materská škola

 1. Počas prevádzky ŠMŠ zabezpečí hospodárka školy dezinfekciu všetkých priestorov 2-krát denne, a tiež výmenu posteľného prádla každý piatok po odchode detí.
 2. Deti bude preberať na vrátnici učiteľka ŠMŠ, ktorá im odmeria teplotu,  prevezme od rodičov rezervné rúško a dá rodičom podpísať prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa.
 3. Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 4. V školskom roku 2020/2021 je zakázané nosiť do ŠMŠ vlastné hračky.
 5. Pedagóg dohliada na to, aby sa deti vzdelávali a hrali v menších oddelených skupinkách. Pri pobyte v triede alebo na školskom dvore deti nemusia mať rúško. Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať rozvíjaniu a upevňovanie hygienických návykov osobitne pred stravovaním a po príchode zvonku. Je potrebné dbať na to, aby si deti osvojili návyk umývať si ruky efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje prenos nákazy. V miestnosti, kde sa zdržuje skupina, pedagóg zabezpečí časté a intenzívne vetranie.
 6. V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti organizuje v exteriéri na školskom dvore, alebo organizovanou vychádzkou mimo rušných ulíc mesta.
 7. Deti sa stravujú v miestnosti, kde sa zdržiavajú počas výchovno-vzdelávacej činnosti. Stravu, pitie, taniere, poháre a príbory im prinášajú pracovníčky kuchyne v čase, na ktorom sa dohodli s učiteľkami.
 8. Popoludní sa o deti starajú vychovávateľky. Aj pre nich platia tie isté pravidlá ako pre učiteľky.
 9. Keď príde rodič pre dieťa, telefonicky sa spojí s pedagógom, ktorý následne dieťa oblečie, prezuje a odvedie ho ku vrátnici.
 10. Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, učiteľka ho umiestni na izolačku a kontaktuje zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID – 19 informuje vedenie školy.

 

Časť 6. Centrum špeciálnopedagogického poradenstva

 1. Pracovníci CŠPP poskytujú len ambulantné služby a podávajú informácie a rady formou telefonického rozhovoru, alebo online. Návštevy pracovníkov CŠPP v iných školách a rodinách sa bežne nevykonávajú, v osobitných prípadoch s povolením riaditeľky školy.
 2. Počas vyšetrenia je v miestnosti len jeden pracovník CŠPP s dieťaťom, prípadne s jeho rodičmi. Rodičia musia mať prekryté horné dýchacie cesty.
 3. V prípade osobného vyšetrenia si pracovník CŠPP osobne vyzdvihne klientov na vrátnici školy. Dozrie, aby si vydezinfikovali ruky, odmeria im teplotu a dá podpísať vyhlásenie o zdravotnom stave. Po vyšetrení odprevadí klientov ku vrátnici.
 4. Po odchode klientov pracovník vydezinfikuje všetky pomôcky, ktorých sa klient dotýkal.
 5. Pracovník CŠPP zabezpečí pravidelné vetranie vnútorných priestorov centra. Hospodár školy zabezpečí pravidelné pranie návlekov.

 

Časť 7. Školský internát

 1. Vstup do internátu majú povolený len osoby ubytované, zamestnanci školy a rodičia a asistenti žiakov, ktorí prvýkrát prichádzajú do internátu.
 2. Ak žiak príde do internátu mimo vyučovania, vychovávateľ, ktorý má pri jeho skupine službu, zabezpečí, aby rodič podpísal dotazník o zdravotnom stave žiaka.
 3. V internáte pracuje vychovávateľ s pridelenou skupinou žiakov. Je po celý čas pri svojej skupine, žiakov na WC púšťa podľa potreby. Zabezpečí, aby si žiaci pravidelne umývali ruky. Počas pobytu žiaka v internáte je potrebné čo najviac využívať všetky vonkajšie priestory školy – predzáhradka, bylinková záhrada, altánok, multifunkčné ihrisko, bežecká rovinka, areál s hojdačkami a preliezkami, výcviková plocha na POSP. Pri presunoch a pobyte vonku musí pedagóg dbať nato, aby sa žiaci nekontaktovali so žiakmi z iných skupín, a tiež, aby bol medzi žiakmi z iných skupín zachovaný odstup 5 metrov.
 4. Každý žiak si do internátu prinesie vlastné uteráky, ktoré používa. Posteľné prádlo žiakov sa vymieňa raz za dva týždne.
 5. Zamestnanci, ktorí sa pohybujú v priestoroch internátu, musia mať prekryté horné dýchacie cesty. Žiaci musia používať rúško, keď sa pohybujú mimo svojej izby, okrem žiakov 1. stupňa ZŠ a všetkých žiakov ŠZŠ var. B. a C., ktorí v internáte rúško používať nemusia.

V Levoči 25. 8. 2020                                                                PaedDr. Šarlota Múdra

                                                                                                   riaditeľka školy

Milí rodičia,

 

je nám to veľmi ľúto, že nevieme byť aktuálne pre Vás a Vaše deti fyzicky k dispozícii.

V súvislosti s ochorením koronavírusu sme prijali viacero opatrení,

 no CŠPP SŠI Š.Kluberta v Levoči zostáva naďalej funkčné v psychologickom poradenstve a sme Vám k dispozícii prostredníctvom online konzultácii.

 

PSYCHOLÓG – MGR. HASAJOVÁ, MGR. VAŠÍČKOVÁ

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.    Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Čo by mal ovládať budúci prvák?

     Vstup do školy je pre dieťa výrazným medzníkom v jeho doterajšom detskom živote a významná udalosť v živote rodiny. Vstupom do školy sa častokrát mení aj režim rodiny doterajšie zaužívané spôsoby fungovania. Najmä však ide o zmenu režimu u dieťaťa, u ktorého k tejto zmene v jeho živote dochádza.

Aby bol prechod z predškolského zariadenia do podmienok školy čo najhladší, bezbolestný a najmä radostný, je potrebné dobre zhodnotiť pripravenosť dieťaťa na školu a to na rôznych úrovniach. Preto je dôležité tento krok správne načasovať a myslieť na to, že predčasný vstup do školy môže nepriaznivo ovplyvniť celú školskú dochádzku dieťaťa. Zároveň však ak sa zaškolenie bezdôvodne odkladá, príliš neskoré zaškolenie môže spôsobiť, že sa u dieťaťa premešká najvhodnejší okamih pre začatie školskej práce.

U každého dieťaťa je obdobie vyspelosti veľmi individuálne, závisí od maturácie, čiže zrenia CNS a stimulujúcich faktorov prostredia. V rámci pripravenosti dieťaťa na školu hovoríme o školskej zrelosti a školskej spôsobilosti.

Školská zrelosť znamená dosiahnutie takej úrovne vývinu centrálnej nervovej sústavy, ktorá sa prejavuje odolnosťou voči záťaži, schopnosťou sústrediť sa a emočnou stabilitou.

Pojem školská spôsobilosť postihuje úroveň prípravy na školu z hľadiska schopností (vnímanie, predstavivosť, pozornosť, pamäť, myslenie), vplyvu prostredia a výchovy.“ Väčšina detí je pripravená na školskú dochádzku v šiestich rokoch. Tento vek však nemusí byť vždy určujúci.

 

Kritéria a znaky školskej zrelosti

Vek

V našich podmienkach je stanovená veková hranica pre vstup dieťaťa do školy dovŕšením šiesteho roku fyzického veku dieťaťa do 31.8. v danom roku, kedy musí byť povinne zapísané do školy. Tak ako školský zákon určuje povinnosť dieťaťa vstupu do školy, umožňuje tiež realizáciu odkladu povinnej školskej dochádzky o jeden rokpredčasné zaškolenie (dieťa, ktoré dovŕši 6 rokov v termíne od 1.9. do 31.12. príslušného kalendárneho roka), prípadne tiež dodatočný odklad školskej dochádzky (v prípade problémov dieťaťa po zaškolení – do pol roka prvého ročníka ZŠ).

Telesný a  zdravotný stav

Telesný vývin dieťaťa posudzuje lekár - pediater. V tomto veku dochádza k premene postavy. Ide o prvú premenu telesnej stavby. Stráca sa detská tuková vrstva na úkor svalov, menia sa telesné proporcie, postava sa pretiahne, predĺžia sa končatiny, zužuje sa trup, zmenší sa veľkosť hlavy v pomere k telu. S premenou telesnej stavby v období vstupu do školy úzko súvisia zmeny v ovládaní motoriky a tela vôbec. Zle koordinované pohyby malého dieťaťa sa začínajú okolo šiestich rokov zreteľne meniť. Dieťa je schopnejšie v oblasti drobných a jemnejších pohybov, lepšie koordinuje automatické i vôľové pohyby. Jeho mimika a ďalšie výrazové prejavy sú tiež kontrolovanejšie  a zrelšie. U príliš malých detí je riziko ľahkej unaviteľnosti, zároveň sa môže dieťa popri svojich telesne zdatnejších spolužiakoch menejcenne.

Psychická zrelosť

Z hľadiska psychickej zrelosti dieťaťa je významná podnetnosť jeho výchovného prostredia. Veľmi dôležité je však odhadnúť jej mieru. Nie je vhodná nedostatočná, ani príliš vysoká miera podnetnosti. Dieťa by malo mať  v tomto období k dispozícii nielen hračky, ale aj kresliace potreby, plastelínu, skladačky, knižky, atď. Dieťa potrebuje cítiť bezpečie v rodine. Všíma si mužské a ženské roly, začína sa učiť prosociálnemu správaniu.

Z hľadiska psychickej zrelosti ide o zrelosť v týchto kognitívnych (poznávacích)  oblastiach, čo sa v konečnom dôsledku prejavuje v školskej spôsobilosti:

Vnímanie

 • Dieťa je schopné z vnímaného celku vyčleniť časti a opäť z nich zložiť celok
 • Pozná farby a vie ich pomenovať
 • Pozná tvary a vie ich pomenovať
 • Vie rozlíšiť rovnaké a podobné, zrkadlovo obrátené tvary
 • Vie rozoznávať prvú a poslednú hlásku v slove, vie menovať slová, ktoré sa  začínajú na rovnakú hlásku
 • Dokáže rozlíšiť rovnaké a rozdielne slabiky
 • Vie vytlieskať slovo na slabiky, keď mu ukážete, ako sa to robí

Grafomotorika

 • Kresba už vernejšie odráža skutočnosť
 • Dieťa je schopné obkresliť jednoduchú predlohu
 • Vie nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi
 • Úchop ceruzky je správny
 • Pri kreslení má voľné kĺby ruky, ktorou kreslí (ramenný, lakťový a zápästie)
 • Pri kreslení preferuje jednu ruku
 • Vie kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené, vie vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary

Rozumové poznanie

 • Dieťa sa začína opierať o analytické myslenie
 • Lepšie postihuje podobnosti a rozdiely
 • Začína chápať vzťahy a súvislosti, príčinu a dôsledok
 • Vie svoje meno a priezvisko, adresu, pozná farby a vie ich pomenovať, rozlišuje základné tvary, veľkosti a rozmery
 • Ovláda detské riekanky a piesne
 • Vie kedy je dnes, včera, zajtra, pozná ročné obdobia
 • Dosahuje určitú úroveň matematických predstáv (rozoznávanie množstva, veľkosti, poradia, sčítavanie predmetov do päť)
 • Vie sa orientovať v priestore, vie kde je „vpredu“, „vzadu“, „hore“, „dole“, „vpravo“, „vľavo“, ....
 • Pozná rozdielnosť slov napr.: vysoký-nízky, veľa-málo, všetko-nič, napravo-naľavo,...
 • Ukáže na sebe, ktorá je jeho pravá a ľavá ruka

Vývin reči

 • Zrelé dieťa vie vo vetách a v jednoduchých súvetiach bez agramatizmov vypovedať svoje zážitky
 • Jeho reč je čistá, dokáže vysloviť všetky hlásky (artikulačná neobratnosť by mala byť korigovaná ešte pred vstupom do školy)
 • Vie vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach
 • Vie vyrozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť mu, porozprávať, čo robilo
 • Má bohatšiu slovnú zásobu
 • Vyjadruje sa v rozvinutých 5-6 slovných vetách, pýta sa na neznáme slová
 • Nehovorí maznavo, nezajakáva sa

Pracovná vyspelosť

 • Dieťa vie odlíšiť hru od povinnosti
 • Zadanú úlohu sa snaží splniť a dokončiť, nezačína neustále niečo nové, neodbieha, činnosť chce dokončiť aj napriek prekážkam
 • Má primerané psychomotorické tempo
 • Vie sa samostatne obliecť
 • Vie si pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky
 • Vie sa samostatne najesť a obslúžiť na WC

Pozornosť a pamäť

 • Dieťa sa dokáže sústrediť na činnosť 15-20 minút, nedá sa vyrušiť
 • Vie kontrolovať svoje impulzy a rýchle nápady, rozmyslí si čo povie, čo urobí
 • Dokáže si zapamätať vetu zloženú zo 7-8 slov a zopakuje ju (Končeková, Ľ. 2010).

 

Emocionálna a sociálna zrelosť

 • Predpokladom adaptácie na školu je emocionálna stabilita, t. j. primeraná kontrola citov a impulzov. Emočná sebaregulácia je významná súčasť sociálnej obratnosti dieťaťa, ovplyvňuje jeho prijatie do kolektívu
 •  Dokáže splniť aj náročnejšiu úlohu, ak je neutrálny prvok nahradený emočne pozitívnym, t. j. je motivované
 • Vie svoju aktuálnu potrebu odložiť na neskôr, prípadne sa jej vzdať v prospech spoločných cieľov
 •  Dokáže prijímať prípadné neúspechy, malo by byť dostatočne odolné voči frustrácii. Prílišná citlivosť dieťaťa znižuje jeho výkonnosť vplyvom nadmerného napätia, strachu, trémy.
 • Dieťa sa musí dokázať odlúčiť od matky, prípadne inej blízkej osoby na viac hodín, podriadiť sa autorite doteraz cudzej osoby- učiteľky. Malo by si na nové prostredie a osoby zvyknúť bez väčších problémov (neplače, neskrýva sa za rodičov, neuteká,...)
 • Má určitý stupeň empatie, vie sa zapojiť do prosociálnych aktivít
 • Podmienkou primeranej adaptácie dieťaťa na školu je tiež schopnosť začleniť sa do skupiny rovesníkov, ktorým sa treba adekvátne prispôsobiť a brať na ne ohľad. Dieťa by nemalo byť v tomto veku medzi svojimi vrstovníkmi bojazlivé, plačlivé a ani agresívne. Spory by si malo medzi deťmi riešiť bez bitky, hádky a vzdorovitosti

 

 VSTUP DO ŠKOLY JE BEZPROBLÉMOVÝ AK DIEŤA:

 • už má osvojené poznatky a návyky, ktoré sa v škole od neho očakávajú
 • má rozvinutú aktívnu pozornosť a primerane vyvinuté intelektové schopnosti
 • Je dostatočne motivované k budúcemu sústavnému učeniu sa v škole
 • Splnilo vývinové úlohy predškolského veku
 • Nemá záujem o hru samotnú
 • „vyrastá“ z rodiny a hľadá širší okruh sociálnych aktivít
 • V škole netrpí a ostatným nespôsobuje utrpenie

 

MOŽNÉ PROBLÉMY PRI VSTUPE DO ŠKOLY:

 • Dieťa si neuvedomuje, prečo sa má učiť
 • Dieťa prejavuje známky neprispôsobenia, horšie sa podriaďuje kolektívu, nevydrží sa sústrediť, ticho sedieť, potrebuje sa neustále hrať, hovorí do výkladu učiteľky, je neposedné
 • Dieťa nestíha tempo učiteľky, začína zaostávať
 • Neúspechy znižujú sebavedomie, v prípade kumulovania bránia v napredovaní a je nutné riešiť prerušenie dochádzky alebo preradenie do špeciálnej školy, či vyrovnávacej triedy.

 

     Fáza posúdenia pripravenosti na školu je u detí zdravotne znevýhodnených  ešte  podstatnejšia a dôležitejšia a zároveň náročnejšia, pretože v tomto prípade je nevyhnutné prihliadať aj na zdravotný stav dieťaťa a jeho aktuálne možnosti vzdelávať sa. Zároveň musíme mať na pamäti, že potrebujeme pre dieťa vytvoriť také  podmienky testovania aké minimalizujú  vplyv  hendicapu na kvalitu výsledku testovania. Taktiež je nutné individuálne nastaviť podmienky budúceho vzdelávania čo najefektívnejšie, a to buď v špecializovanej triede alebo formou  integrácie v podmienkach bežnej ZŠ.

V rámci našej SŠI sa špecializujeme okrem iného na deti so zrakovým postihnutím, kde pred vstupom do školy okrem psychologického vyšetrenia zameraného určenie intelektovej úrovne, dieťa absolvuje aj špeciálno-pedagogické vyšetrenie zamerané na vyšetrenie funkčnosti zraku a  stanovenie potrebných kompenzačných pomôcok a opatrení pre vzdelávanie. Pri viacnásobnom postihnutí, sa stanovujú podmienky vzdelávania  pre každé postihnutie.

Vzdelávací program pre slabozraké a nevidiace deti je určený v metodických pokynoch v rámci  Zákona 245/2008 Z.z. schváleného Ministerstvom školstva SR. Naša SŠI disponuje aj priestorovými, materiálnymi, technickými a v neposlednom rade aj personálnymi podmienkami na vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Filozofiou  našej školy je poskytnúť deťom nielen vedomosti  bez možnosti vizuálneho učenia sa, ale hlavne deti pripraviť na čo najpohodlnejší život so svojim zrakovým hendicapom, naučiť ho kompenzovať napr. aj inými zmyslami. Vzdelávanie preto spočíva aj v predmetoch, ktoré v iných školách nenájdete, napríklad hodiny priestorovej orientácie a tiež rôzna mimoškolská činnosť.

Zároveň u detí, kde je postihnutie viacnásobné, resp. má dieťa problém v oblasti motoriky,  je k dispozícii masér ako aj možnosť vo vzdelávaní využiť zmyslovú stimuláciu.