Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

CŠPP Spojenej školy internátnej,  Námestie Štefana Kluberta 2, Levoča

a Združenie priateľov ZŠI pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči organizujú   v dňoch 22.- 24. 3.2019  Odborno-metodický pobyt rodičov a detí so zrakovým postihnutím.                                                        

          Miestom konania je  Spojená škola internátna. Počas troch dní sa rodičia dozvedia základné informácie o vzdelávaní žiakov so zrakovým postihnutím.  Zároveň bude poskytnutá  odborná pomoc z oblasti psychológie, pedagogiky, sociálnej legislatívy a  špeciálnej pedagogiky (špecifické vyučovacie predmety, IKT, prof. orientácia,...).

         Pre žiakov sú pripravené atraktívne činnosti z oblasti aplikovaných športov pre osoby so zrakovým postihnutím, ale aj z oblasti umenia a praktického života.

 

                                       Záväzná návratka   

 

Svojim podpisom potvrdzujem účasť na pobyte v termíne 22.3. – 24.3. 2019

 

Účastníci s ubytovaním:

 

Meno a priezvisko dieťaťa.................................................................................................................

Meno a priezvisko rodiča...................................................................................................................

Adresa a telefónne číslo.....................................................................................................................

 

Účastníci bez ubytovania:

Meno a priezvisko dieťaťa.................................................................................................................

Meno a priezvisko rodiča...................................................................................................................

Adresa a telefónne číslo.....................................................................................................................

 

 

 

Ak máte záujem o to, aby sa pobytu zúčastnili ďalší rodinní príslušníci (na vlastné náklady), poznačte to do návratky.

 

*Ďalší rodinný príslušník

Meno a priezvisko (dospelý).................................................................................................................

Meno a priezvisko

( vek dieťa)..............................................................................................................

 

 

♠ Som si vedomý(á) toho, že v prípade neúčasti uhradím občianskemu združeniu všetky náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s mojim pobytom.

 

 

                                                                                               ––––––––––––––––

                                                                                                       Podpis

                                                                              

Spojená škola internátna, Nám. Š. Kluberta 2, Levoča

 Tyflocomp s.r.o.

 

Vás pozývajú

na výstavu kompenzačných pomôcok

 

Kedy:              22. 3. 2019 od 9:00 do 15:00 hod.

Kde:                Spojená škola Š. Kluberta 2, Levoča,

v aule na prvom poschodí

Čo uvidíte:      Najnovšie pomôcky pre nevidiacich a slabozrakých,

počítače s hlasovým výstupom,

elektronické čítacie lupy,

mobilné telefóny,

pomôcky na písanie a orientáciu a samostatný pohyb,

pomôcky do domácnosti, na sebaobsluhu.

 

 

Bližšie informácie v Centre špeciálno-pedagogického  poradenstva

        t.č.053/4512395

 

    

                       Konferencia Ľvov (21.11 a 22.11.2018, Ukrajina)

 

Na pozvanie pani Vira Remazhevska, riaditeľky Centra včasnej starostlivosti a oddelenia pre deti s rozsiahlymi porušeniami sa dve pracovníčky nášho CŠPP (Mgr. Garneková, p. Hurtuková) zúčastnili medzinárodnej konferencie v Ľvove. Medzi pozvanými boli aj susedia z Poľska -  z rôznych miest ako napr. Krakow, Gdansk.  

Zameranie konferencie/téma:  „Skorá komplexná podpora deťom so špeciálnymi potrebami vo vzdelávaní a ich rodinám: realita a perspektíva.“

 Účelom konferencie bolo oboznámiť sa s domácimi a zahraničnými skúsenosťami v oblasti včasnej diagnostiky, rehabilitácie detí so špeciálnymi potrebami vo vzdelávaní, s cieľom určiť a optimalizovať model včasnej starostlivosti vo vzdelávacom systéme Ukrajiny. Prostredníctvom aktívnej účasti - prezentácie s názvom „Rané poradenstvo s deťmi so zrakovým a viacnásobným postihnutím.“ (Eleonóra Hurtuková, špeciálna pedagogička) sme sa podelili o skúsenosti s realizáciou včasnej intervencie v našom zariadení.

       Dňa 31.mája zorganizovalo Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva seminár pre rodičov, ktorí vychovávajú dieťa so zrakovým postihnutím. Cieľom seminára bolo predstaviť metodiky vzdelávania nevidiacich a slabozrakých žiakov v špecifických predmetoch. Počas aktivity predstavili špeciálni pedagógovia  školy a poradne obsah učiva sebaobsluhy. Rodičia sa dozvedeli ako môžu pomôcť pri zvyšovaní samostatnosti  svojich detí, ako ich podporovať.

       Na seminári si mohli rodičia vyskúšať rozoznávať mince a bankovky bez kontroly zraku, používať zakladače mincí. Účastníci prejavili záujem o starostlivosť o odevy, pranie, žehlenie a ukladanie. Dôležitou súčasťou aktivity bolo aj predstavenie označovania vecí, predmetov a odevov.

       V špeciálne upravenej školskej kuchyni si rodičia mohli vyskúšať krájať pečivo, natierať maslo, očistiť zemiaky. Boli predstavené špeciálne pomôcky na oddelenie žĺtka od bielka, pomôcky na krájanie cibule a pod.

       Veľmi dôležitou súčasťou seminára bola aj výmena skúsenosti rodičov pri výchove a podpore samostatnosti svojich detí. Tí, ktorí prejavili záujem, mohli si vziať so sebou príručky s metodikami sebaobsluhy.

       Poďakovanie patrí pracovníkom školy ,Mgr.V. Kamenickej a Mgr. E. Ondrejkovej, za ich profesionálny prístup počas seminára. V prípade záujmu zo strany rodičov radi zorganizujeme ďalšie podobné stretnutia.

 

Rozpoznávanie mincí