Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

V októbri 1987 vznikla na dobrovoľnej báze tyflopedická poradňa pri Základnej škole internátnej pre nevidiacich v Levoči. Pôsobili v nej zamestnanci školy - školský psychológ Mgr. O. Čechová, učiteľky materskej školy a sociálny pracovník. Jej vznik bol podmienený naliehavými požiadavkami z praxe:

 
– problém s vyhľadávaním a evidenciou detí so zrakovým postihnutím, z toho vyplývajúce oneskorené poskytovanie odbornej pomoci,
– podpora rodinám a zaškoľovanie dieťaťa,
– všeobecný nedostatok informácií o vplyve zrakového postihnutia na celkový vývin dieťaťa,
– skutočnosť, že časť detí ostávala bez odbornej pomoci, pokiaľ neboli zaškolené v špeciálnej škole.
 
Vznik poradne bol tiež motivovaný pozitívnymi skúsenosťami s poradenskými službami vo vyspelých krajinách.
Dňa 1. septembra 1991 bola táto poradňa oficiálne zaradená do siete školských zariadení pod  názvom Špeciálnopedagogická poradňa pri Základnej škole internátnej pre nevidiacich v Levoči, na základe zriaďovacej listiny č.2212/91 zo dňa 2.12. 1991.
V krátkodobej histórii poradne sledujeme zrýchlený proces diferenciácie jej činnosti. Od svojho počiatku bolo zdôrazňované preventívne hľadisko so zameraním na raný a predškolský vek. Preto významnou súčasťou práce sú krátkodobé návštevy v rodinách, semináre, rehabilitačné pobyty rodín  s deťmi so zrakovým a viacnásobným postihnutím:
 
-  rok 1988 – od tohto roku sa každoročne organizovali trojdňové stretnutia s rodinami zrakovo postihnutých detí predškolského veku. Program tvorili prednášky, ukážkové hodiny v materskej škole internátnej, individuálne konzultácie a skupinové sedenia rodičov,
- od roku 1990 sa začali organizovať kurzy pre rodičov a deti školského veku, zamerané na sebaobsluhu a priestorovú orientáciu a samostatný pohyb,
- od 1993 sa organizovali aj týždňové pobyty, od prednášok sa prešlo k priamej aktivizácii rodičov v spoločných činnostiach s deťmi predškolského veku
- v roku 1994 poradňa iniciovala týždňový rehabilitačný pobyt pre deti so zrakovým a ďalším postihnutím. Novým prvkom bola širšia tímová spolupráca rôznych odborníkov( rehabilitačný pracovník, lekár, špeciálny pedagóg, psychológ, muzikoterapeut).
Tieto pobyty sa rozvíjali a pokračovali v ďalších rokoch aj vďaka spolupráci so Zväzom invalidov, Rehabilitačným strediskom pre zrakovo postihnutých a neskôr Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska.
- od roku 2001 do roku 2008 sa zorganizovalo 11 takýchto pobytov a krátkodobých stretnutí, s podporou organizácii Združenia priateľov Základnej školy pre nevidiacich a slabozrakých a Neziskovej organizácii pre zrakovo postihnutých, n.o. v Levoči.
Tiež sa organizovali stretnutia rómskych rodín s deťmi so zrakovým postihnutím.
 
Prvou pracovníčkou zariadenia bola p. Hurtuková E., ktorá predtým pracovala ako učiteľka materskej školy v Základnej škole internátnej pre nevidiacich a slabozrakých. V rámci svojej poradenskej činnosti sa dodnes venuje ranému a predškolskému veku.
V roku  1992 nastúpila druhá pracovníčka Mgr. Makovičová (Dredanová).
Po 10 mesačnom študijnom pobyte v USA, (zameranom na prácu s viacnásobne postihnutými deťmi 1994/95)  v rámci projektu s Nadáciou Hilton/Perkins  (september 1998)  založila prvé slovenské Centrum pre rozvoj zraku.
Veľkým prínosom pre poradňu i školu boli študijné pobyty zamestnancov školy v Perkins School for the Blind v USA, so zameraním na integráciu detí so zrakovým postihnutím -  (Mgr. Čechová, Mgr. Lehotská, 1993). Výsledkom bolo zorganizovanie celoštátneho seminára zameraného na pomoc integrovaným zrakovo postihnutým deťom, ich rodičom a učiteľom (1994).
V roku 2002 sa Mgr. Jakubovičová a Mgr. Hrošárová zúčastnili medzinárodného výcvikového pobytu so zameraním na raný vek. Po návrate zriadili tzv. „čiernu miestnosť“ so špeciálnymi svetelnými podmienkami a pomôckami pre zrakovú stimuláciu detí so zvyškami zraku.
10-mesačný pobyt v USA v Perkins School for the Blind, zameraný na prácu s viacnásobne postihnutými deťmi absolvovali Mgr. Hrošárová a Mgr. Kamenická M. (2003/2004). Svoje skúsenosti využili pri práci v poradni a pri zriaďovaní triedy pre viacnásobne postihnuté deti v špeciálnej škole.
 
K skvalitneniu práce zariadenia významne prispela spolupráca na projektoch s partnermi z Holandska – centra pre zrakovo postihnutých – v Grave  - Teofaan, Sensis.
Od r. 1997 sa organizovali metodické kurzy priestorovej orientácie a samostatného pohybu, sebaobsluhy a sociálnych zručností, ranej intervencie pre pedagógov zariadení pre zrakovo postihnutých v Levoči a Bratislave.
V tom čase v poradni pôsobilo 8 dobrovoľníkov, učiteľov a odborných zamestnancov špeciálnej školy, niektorí z nich postupne pracovali v poradni aj na čiastočný alebo celý úväzok: Mgr. Otília Čechová, Mgr. Štefan Dredan, Mgr. Erika Hrošárová, Mgr. Irena Lehotská, Mgr. Marta Kamenická, Mgr. Helena Jakubovičová, Eleonóra Hurtuková, Mgr. Skarlet Hurtuková.

Poradenstvo v špeciálnopedagogickej poradni sa často kombinuje s konzultáciami v Základnej škole pre nevidiacich a slabozrakých internátnaj, obe zariadenia spolupracujú intenzívnejšie i počas diagnostických a adaptačných pobytov detí.

Pracovníci ŠPP sa priebežne zúčastňovali odborných seminárov, kurzov a konferencií.
 
V novembri 2003 bol Ministerstvom zahraničných vecí Holandského kráľovstva v rámci programu sociálnej transformácie pre strednú a východnú Európu schválený projekt MATRA - „Skvalitňovanie podporovaného –integrovaného vzdelávania detí so zrakovým postihnutím v bežných základných školách v SR“,  podporovaný Ministerstvom školstva SR, realizovaný v spolupráci s holandským centrom pre zrakovo postihnutých SENSIS  a partnerskými organizáciami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o zrakovo postihnutých..
Koordinátorkou projektu bola Mgr. Čechová. V realizačnom tíme pracovali pracovníci poradne a školy (Dredan, Gajdoš L., Jakubovičová, Lehotská).
Projekt priniesol nové pohľady a overil novú formu podporovaného integrovaného vzdelávania, ktoré v súčasnom procese transformácie školstva dostávajú legislatívnu podporu. (pojmy ako „zdrojové centrum“, „terénny špeciálny pedagóg“).
Pokračovanie práce v jeho intenciách aj v súčasnosti (podporný servis 13 terénnych špeciálnych pedagógov pre deti so zrakovým postihnutím v rámci Slovenska, prevádzkovanie depozitára kompenzačných pomôcok) pozitívne hodnotia rodiny aj školy.

Myšlienka vytvoriť takzvané Zdrojové centrum pre výchovu a vzdelávanie detí so zrakovým postihnutím v súčinnosti poradenského zariadenia a špeciálnej školy sa stala skutočnosťou.

Organizujú sa metodické stretnutia, školenia a výcviky učiteľov bežných škôl pre prácu s ich zrakovo postihnutými žiakmi. Vysoký záujem rodičov a detí so zrakovým postihnutím o semináre a pobyty so zameraním na výcvik a osvojovanie si špecifických zručností potvrdzuje absentujúce služby a špecializáciu v teréne.