Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Nevidomosť alebo slabozrakosť je ťažký hendikep, ktorý postihnutému znepríjemňuje a komplikuje život. Touto myšlienkou sa v devätnástom storočí zaoberal Francúz Louis Braille (1809 – 1852), ktorý nešťastnou náhodou prišiel o zrak ako trojročný.

Tupozrakosť alebo amblyopia postihuje takmer 4 % detí a je spôsobená nedostatočnou stimuláciou zraku v období, kedy sa zrak vyvíja. Ide o zníženie zrakovej ostrosti rôzneho stupňa bez viditeľných známok ochorenia. Závažnosť tejto očnej vady spočíva v riziku trvalého poškodenia zraku – riziko je tým väčšie, čím skôr chyba vznikla a čím neskôr sa začne s liečbou.

Škúlenie je stav, kedy postavenie očí nie je paralelné, ale osi očí zvierajú uhol, ktorý nazývame uhlom škúlenia. Jedno oko pritom hľadí priamo (fixujúce oko) a druhé sa uchyľuje (škúliace oko).

Krátkozrakosť (myopia)

Krátkozrakosť– je taká refrakčná porucha, pri ktorej ostrý obraz pozorovaného predmetu vzniká pred sietnicou v dôsledku nadmernej lomivosti optického systému oka ( lomivá myopia ) alebo v dôsledku nadmernej dĺžky oka ( osová myopia). Aby sa dostal na sietnicu ostrý obraz, je potrebná korekcia rozptylnej okuliarovej šošovky („mínusky“).

Deti a žiaci s poruchami binokulárneho videnia tvoria jednu zo 4 skupín v rámci členenia jedincov so zrakovým postihnutím v školskom systéme. Majú poruchu funkčnej rovnováhy a fyziologickej spolupráce pravého a ľavého oka. Je to vlastne porucha videnia oboma očami a spôsobuje problémy v priestorovom vnímaní.