Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Deti a žiaci s poruchami binokulárneho videnia tvoria jednu zo 4 skupín v rámci členenia jedincov so zrakovým postihnutím v školskom systéme. Majú poruchu funkčnej rovnováhy a fyziologickej spolupráce pravého a ľavého oka. Je to vlastne porucha videnia oboma očami a spôsobuje problémy v priestorovom vnímaní.

Dôsledky sa prejavujú znížením zrakových schopností, najmä v poruchách zrakovej ostrosti, v poruche vnímania priestoru, v poruchách čítania (zvyšuje sa počet regresných pohybov, dĺžka fixačných prestávok, býva znížená rýchlosť a kvalita čítania), v poruchách písania (zvýšený výskyt grafomotorických chýb, nerešpektovanie línií, nedodržiavanie veľkosti písma a chyby v častiach písma), v poruchách zrakových predstáv (bývajú nejasnejšie a chudobnejšie, ich vytváranie je zdĺhavejšie, predstavy sú menej presné a menej farebne sýte), v poruchách zrakovej analyticko-syntetickej činnosti (tendencia zamieňať asociácie podobné za totožné), v zúžení zorného poľa, v poruchách vizuálno-motorickej koordinácie (zníženie rýchlosti pohybu v priestore, zníženie presnosti pohybov, znížená obratnosť), v narušení grafomotoriky (narušená je vizuo-koordinačná zložka) a v narušení sociálnych vzťahov.

(Zdroj:  Diagnostika, vzdelávanie, hodnotenie a testovanie žiakov so zdravotným znevýhodnením (ZZ),  NÚCEM, OP Vzdelávanie, Bratislava 2015)

 

U týchto detí v edukačnom procese vznikajú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby (ŠVVP).

 

Hlavnou špeciálnopedagogickou metódou využívanou v komplexnej rehabilitácii u jednotlivcov s poruchami binokulárneho videnia je reedukácia zraku. Vzhľadom na to, že poruchy binokulárneho videnia sú prevažne funkčného charakteru - správnou podpornou činnosťou (pleoptické a ortoptické cvičenia) môžu byť spravidla úplne eliminované.

 

CŠPP pri SŠI vykonáva činnosť ako zdrojové centrum, špecializovanú na zrakové postihnutie.

V rámci zdrojového centra vznikol pracovný tým (lekár - detský oftalmológ, špeciálny pedagóg - pre raný a predškolský vek a zdravotník - reedukačné zrakové cvičenia), ktorý v regióne Levoča, Poprad, Spišská Nová Ves  vykonáva priamo v materských školách depistáž detí s tupozrakosťou, strabizmom, refrakčnými chybami.

Rodičia takto zachytených deti následne kontaktujú oftalmologické ambulancie a v prípade potreby intervencií v podobe reedukačných cvičení (pleoptické a ortoptické) navštevujú pracovisko CŠPP v Levoči.