Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Cvičenia a hry pre predškolákov!

 

  1. Cvičenia a hry podnecujúce rozvoj zmyslového vnímania

a /Cvičenia a hry zamerané na rozvoj zrakového vnímania, priestorovej a pravoľavej orientácie

 Zrakové vnímanie tvorí veľmi dôležitý predpoklad pre úspešné zvládnutie výuky čítania, písania, počítania. Na tejto činnosti sa podieľa zraková diferenciácia – rozlišovanie jednotlivých prvkov, schopnosť zrakovej analýzy a syntézy /t.j. rozložiť celok na prvky a z nich opäť celok zložiť/, zraková pamäť a priestorová orientácia – pohyby očí zľava doprava a zhora dolu tvoria jeden zo základných predpokladov pre čítanie.

Stačí sa obzrieť  iba 10–15 rokov dozadu a rozdiel oproti minulosti je markantný. Mám na mysli počty vysokoškolsky vzdelaných ľudí z radov nevidiacich a slabozrakých. Krivka išla rapídne hore.