Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Cvičenia a hry pre predškolákov!

 

  1. Cvičenia a hry podnecujúce rozvoj zmyslového vnímania

a /Cvičenia a hry zamerané na rozvoj zrakového vnímania, priestorovej a pravoľavej orientácie

 Zrakové vnímanie tvorí veľmi dôležitý predpoklad pre úspešné zvládnutie výuky čítania, písania, počítania. Na tejto činnosti sa podieľa zraková diferenciácia – rozlišovanie jednotlivých prvkov, schopnosť zrakovej analýzy a syntézy /t.j. rozložiť celok na prvky a z nich opäť celok zložiť/, zraková pamäť a priestorová orientácia – pohyby očí zľava doprava a zhora dolu tvoria jeden zo základných predpokladov pre čítanie.

Cvičenia zrakového vnímania

-  Vyhľadávanie predmetov v miestnosti - podľa farby, tvaru, materiálu, veľkosti ..., napr. „Povedz, čo je v miestnosti z dreva, z látky..., čo je zelené, červené..., čo je malé...“.

-  Hľadanie skrytého predmetu /napr. vázy/, ktorý schováme na viditeľné, ale nenápadné miesto.

-  Vyhľadávanie a rozlišovanie predmetov podľa veľkosti, farby tvaru: do krabice od topánok nasypeme gombíky – dieťa na dve kôpky rozdelí malé i veľké, potom vyhľadáva najmenší alebo najväčší gombík, potom ich triedi do skupiniek podľa farby, tvaru. Takto môžeme triediť aj geometrické tvary. Predmety môžeme rozdeliť aj podľa rôzneho materiálu –drevené, plastové, kovové, látkové.

-  Skladanie obrázkov zo zápaliek alebo špajdlí. Skladáme jednoduché obrázky /domček, vláčik.../. Môžeme postupovať podľa vzoru, podľa diktátu a samostatne, alebo vopred pripraviť obrázky, v ktorých bude jedna zápalka chýbať a dieťa ju bude mať za úlohu doplniť.

-  Skladanie rozstrihaných obrázkov. Môžeme použiť známe obrázky, pohľadnice. Tie rozstriháme spočiatku na menší počet /2-3/ kúskov, neskôr na väčší počet /6/kúskov. Kúsky zamiešame, dieťa z nich skladá obrázok. Postupne prechádzame ku skladaniu skladačiek typu „Puzzle“, najprv drevených alebo plastových, postupne jednoduchších papierových.

-  Vyhľadávanie dvojíc rovnakých obrázkov. Použijeme rôzne druhy hry „Pexeso“. Začíname s vyhľadávaním 3-6 dvojíc, postupne pridávame. Použiť môžeme aj kartovú hru „Čierny Peter“.

-  Spájanie rovnakých prvkov na obrázku čiarou. Deti spoja čiarou napr. skupinu hrušiek, jabĺčok, geometrické tvary, prípadne písmenká.

-  Škrtanie rozdielnych prvkov na obrázku. Deti škrtajú prvok, ktorý sa do obrázku nehodí – prvky používame najskôr v rade, potom „rozhádzané“ na obrázku. Napr. v skupine psov odlíšime mačku.

-  Hľadanie rozdielov na dvoch zdanlivo rovnakých obrázkoch – Najprv jednoduchších, potom zložitejších. Vyhľadávanie, čo sa na obrázkoch zmenilo? Čo chýba? Čoho je najviac?

-  Hľadanie cesty bludiskom.

-  Nedokreslené obrázky. Dieťa hovorí, čo na obrázkoch chýba, Prípadne to dokreslí. Spočiatku použijeme úplný vzor, ktorý potom zakryjeme a ukážeme nedokreslený, potom ukazujeme už len nedokreslené obrázky bez ukazovania úplného vzoru.

Cvičenia priestorovej a pravoľavej orientácie - cvičíme pojmy:

hore – dole – vstrede vpredu – vzadu – vstrede vpravo – vľavo

Najprv na predmetoch, potom obrázkoch, nakoniec na vlastnom tele druhej osoby /napr. „zdvihni pravú ruku, ľavú nohu, urob dva kroky dozadu, ukáž, kde mám ja pravú ruku. Na prácu z hore uvedených cvičení môžeme použiť aj detské časopisy napr., Macko pusík, Fifík, Šikovníček, Včielka, Vrabček, Mama tata Jojo, Tak i Tak.

Hry zamerané na rozvoj zrakového vnímania

-  „Kto skôr uvidí...?“ Túto hru hrávame najčastejšie na prechádzke, v meste, v prírode. Súťažíme, kto skôr uvidí nákladné auto, pani v červenom kabáte, listnatý strom atď. hru môžeme hrať aj v miestnosti. „Čo sa zmenilo?“ Deti si dobre prezrú miestnosť, potom sa pošlú za dvere. Niečo v miestnosti zmeníme, schováme, pridáme. Po návrate deti súťažia, kto skôr spozná zmenu. To isté hráme aj v prírode. Variant tejto hry je „Čo sa na mne zmenilo?“ Tieto hry cvičia tiež pozornosť a postreh.

-  „Vyhľadávanie“ Menujeme nejaký predmet v miestnosti, deti ho vyhľadávajú očami. Potom k nemu bežia a snažia sa ho dotknúť. Vyhráva ten hráč, ktorý bol prvý.

-  „Kimova hra“ Cvičí pozornosť, pamäť aj postreh. Na stôl položíme niekoľko predmetov /kľúče, pero, gumu, gombík, loptičku/. Ukážeme ich deťom. Potom predmety zakryjeme a jeden z nich zoberieme. Po odkrytí dieťa háda, ktorá vec zmizla. Môžeme aj naopak niektorú vec pridať. Prípadne po zakrytí predmetov má dieťa vymenovať všetky predmety, ktoré si zapamätalo.

-   „Čím sme rovnakí?“ – „Čím sa líšime?“ Dvojica detí sa postaví proti sebe a snaží sa vyhľadať čo najviac vecí, ktoré majú rovnaké, ktorými sa od seba líšia. Napr. farba očí, oblečenie...

b/ Cvičenia a hry zamerané na rozvoj sluchového vnímania

Spolu so zrakovým vnímaním tvorí sluchové vnímanie dôležitý predpoklad pre písanie diktátov a pre čítanie. Uplatňuje sa tu schopnosť vnímať a poznávať rytmus slov, členiť ich na slabiky a počuť izolovane jednotlivé hlásky v slove a opäť ich do slov skladať /schopnosť sluchovej analýzy, syntézy/, rozlišovať tvrdé a mäkké, znelé a neznelé hlásky /sluchová diferenciácia, dôležitá je aj sluchová pamäť/. Cvičenia sluchového vnímania sú preto zamerané na rozvoj tzv. fonetického sluchu – cvičí sa rozoznávanie zvukov a tónov, ich dĺžka, sila, výška a počet. Začíname jednoduchými cvičeniami zameranými na rozoznávanie a

lokalizáciu zvuku, postupujeme k hrám so slovami, slabikami, hláskami.

Cvičenia sluchového vnímania

-  Rozoznávanie zvukov. Dieťaťu najprv predvedieme niekoľko zvukov, ktoré sa vydávajú pri určitých činnostiach /napr. strihanie alebo trhanie papieru, cinkot mince, listovanie knižky, tečúca voda/, potom mu zaviažeme oči a znovu predvádzame tie isté činnosti – dieťa podľa zvuku háda, o aký zvuk ide. Cvičiť rozoznávanie zvukov môžeme aj v meste, v prírode /zvuk auta, štekot psa, spev vtákov, šumenie lesa.../.

-  Rytmické cvičenia. Tlieskanie, dupkanie rečňovaniek, piesni. Nenáročné vytlieskavanie jednoduchých slov /do-ma, vo-zú.../. Dieťa najprv opakuje po vás, potom sa snaží tlieskať samostatne. Predvádzame rytmus, ktorý dieťa napodobňuje - ťukanie tužkou, klepkaním prstov, palicou, tlieskaním, pískaním, hrou na Orfove nástroje.

-  Cvičenie na rozoznávanie hlások na začiatku slova. /“Čo počuješ na začiatku slova?“/ Postupujeme od spoluhlások k samohláskam. Môžeme slovo spojiť s obrázkom.

-  Cvičenia na rozoznávanie hlások na konci slova. Po zvládnutí môžeme hrať stolový futbal na poslednú hlásku. Pes –slon –nos – sova - auto.

-  Cvičenia na rozlišovanie hlások vo dvojiciach podobných slov. /“Čo majú na začiatku slova les-pes, los-nos“/.

-  Cvičenia na lokalizáciu hlásky. /“Co počuješ v strede slova nos, les, pes, ucho, oko, krk? Čo na začiatku? Čo na konci?“/ Môžeme skúšať aj rozloženie jednoduchých slov na hlásky: p–e–s. Toto cvičenie je však pre niektoré deti náročné. · Cvičenie rozoznávania slabík. Ukazujeme deťom hračky alebo obrázky a pýtame sa: „Čo začína na má? – medvedík, na ko? – kočík“. Hry zamerané na rozvoj sluchového vnímania

-   Psíček kde si? Deti dostanú obrázky rôznych zvieratiek, budú na požiadanie vydávať typické zvuky typické pre zvieratá. Hráč uprostred sa pýta: „Psíček kde si?“ Dieťa predstavujúce psa zašteká, hráč má uhádnuť, ktoré dieťa to bolo. Takto sa vystriedajú všetky druhy zvierat.

-  „Slepá baba“ alebo inými variantmi. „Na slepého“. Dieťa so zaviazanými očami vodíme po miestnosti, byte, budove. Dieťa háda, v ktorej časti sa práve pohybuje. Alebo dieťaťu zaviažeme oči, ľahko ho pridržiavame, aby si neublížilo ak ono má samo prijsť napr. do chodby, kúpeľne.

-  „Strážca pokladu“ Strážca sedí v kruhu s ostatných detí, má zaviazané oči a stráži „poklad“ /potrebujeme kľúče, ozvučenú loptu.../, ostatné deti sa po jednom snažia strážcovi poklad vziať. Pokiaľ bude hráč úspešný a poklad vezme, stáva sa on novým strážcom.

-   „Hláska – s - nás prebudí“. Deti ležia na zemi ako keby spali. Hovoríme rôzne slová. Ak počujú slovo, v ktorom je hláska –s-/hlásky obmieňame/, „prebudia sa“ a vyskočia. Hlásku – s – zaraďujeme najprv na začiatku, potom na konci slov a neskôr aj do stredu slova.

  1. Cvičenia a hry zamerané na rozvoj pamäti a pozornosti

 Schopnosť sústrediť sa, koncentrovať pozornosť na danú činnosť, je dôležitý, predpokladom pre budúce učenie. Cvičenia nám môžu pomôcť naučiť deti sústrediť sa, koncentrovať pozornosť, ktorá je pre výuku čítania, písania, počítania rovnako dôležitá, ako schopnosť zapamätať si a udržať v pamäti nové naučené. Cvičenia zamerané na rozvoj pamäti a pozornosti

Niektoré cvičenia zamerané na rozvoj pamäti a pozornosti sú zhodné s cvičeniami uvedenými v časti zameranej na rozvoj sluchového a zrakového vnímania. Sú to cvičenia typu: Čo sa zmenilo? /V miestnosti, na človeku, v mozaike.../Čo chýba? /Z určitého počtu hračiek, či iných predmetov/ Čo tu bolo? /Variant Kimovej hry./

-  „Zaraďovanie hračiek podľa veľkosti“ Dieťaťu predložíme 3-5-10 hračiek, ktoré zaradí do radu podľa veľkosti. Potom hračky zakryjeme a dieťa sa snaží vymenovať všetky hračky tak, ako išli po sebe. Alebo dieťaťu zaviažeme oči a necháme ho znova hračky zaraďovať podľa veľkosti podľa hmatu.

-  „Opakovanie slov a krátkych viet“ Na začiatku ukazujeme deťom obrázky zvierat alebo vecí /3-5-8/, ukazujeme ich po rade, dieťa ich pomenuváva. Potom sa ich snaží pomenovať tak, ako išli po rade za sebou bez ukazovania obrázkov. Potom len zvieratká pomenuvávame a snažíme sa o nich tvoriť vety z 5 a viac slov.

-   „Opakovanie riekaniek, básní“ Používame bežné detské riekanky najprv s obrázkami, dieťa ich po nás po častiach opakuje. Potom samo doplňuje konce začatých viet, nakoniec opakuje celé samo.

-   „Hľadanie chyby“ Deťom čítame, alebo rozprávame krátky príbeh. Pri druhom čítaní alebo rozprávaní urobíme zámernú „chybu“. /Zameníme obsah alebo určité slová/. Dieťa hľadá, kde sme urobili chybu.

Hry zamerané na rozvoj pamäti a pozornosti

-  „Nebo – zem – nos“ Vedúci hry opakuje slová:Nebo – zem – nos a pritom ukazuje prstom hore, dole na nos. Deti po ňom pohyby opakujú. Občas sa zámerne pomýli a napr. pri slove nebo ukáže dole. Ktoré dieťa sa pomýli, vypadáva z hry. U menších detí môžeme začínať len slovami : nebo – zem.

-   „Kto si presadol“ Deti sedia v kruhu. Hráčovi v strede zaviažeme oči a dve deti si vymenia svoje miesta. Hráč si odviaže šatku a háda, kto si presadol. Ak uhádne, ide hádať hráč, ktorý si presadol. S menšími deťmi hráme variant „Kto sa stratil“.

-   „Boj o kamienky“ Na stole je položených o jeden kamienok menej ako je hráčov. Deti sa posadia okolo stola a ruky dajú pod stôl. Na daný povel sa snažia chytiť aspoň jeden kamienok. Kto nechytí žiadny, vypadá z hry. V ďalšom kole bude zas o jeden kamienok menej ako hráčov.

-  „Dávaj pozor „ Deti musia reagovať na dohovorený signál /napr. jedno zapískanie znamená sadnúť dve zapískania znamenajú ľahnúť tri zapískania znamenajú vyskočiť, prípadne dvíhať ruky do rôznych polôh na počet tlieskaní. Kto správne nezareaguje, vypadá z hry, alebo dostane trestný bol.

  1. Cvičenia a hry zamerané na rozvoj myslenia a reči

Ďalšou veľmi dôležitou schopnosťou je myslenie, ktoré veľmi úzko súvisí s vývojom reči. Dieťa v tomto období začína využívať myšlienkové operácie /schopnosť analýzy, syntézy/, abstrakcie, v konkretizácii je schopné vytvárať analógie, triediť informácie. Pre výučbu matematiky je dôležité chápanie vzťahov funkčných a časových, schopnosť oddeliť časť od celku, vnímať protiklady a vzťahy nadradenosti – podradenosti, príčiny a následky. Dieťa začína byť schopné jednoduchého logického úsudku. Preto v tejto časti okrem cvičení a hier zameraných na rozvoj myslenia a reči zaraďujeme aj cvičenia pre rozvoj matematických predstáv.

Cvičenia zamerané na rozvoj myslenia

-  „Triedenie predmetov podľa znakov “ farby, tvaru, veľkosti, materiálu „Hľadáme protiklady“ malý – veľký, biely – čierny, svetlý – tmavý „Strom je veľký – kvietok je malý“

-   „Rozoznávanie, čo je správne a čo nie“ Dieťaťu hovoríme pravdivé aj nepravdivé krátke vety a ono sa snaží určiť, čo je správne a čo je nesprávne. Napr.: „ Pomaranč je sladší než citrón“, „Auto je rýchlejšie ako bicykel“, „Mačka je menšia ako myš“.

-  „Riešenie situácii“ Dieťaťu predkladáme rôzne situácie najprv na obrázkoch, potom slovne a pýtame sa ho, ako by sa správalo v určitej situácii, alebo čo by sa stalo, keby: „Čo by sa stalo, keby sme nepoliali kvety?“ „Čo urobíš, keď rozleješ čaj, alebo rozbiješ hrnček?“. Toto cvičenie ovplyvňuje aj rozvoj sociálnych zručností.

-   „Cvičenie analógie“ Hovoríme dieťaťu slová,ku ktorým, ono vytvára vhodnú dvojicu podľa toho, čo ho napadne. /Napr. les-huby, rieka-voda..../.

Hry zamerané na rozvoj myslenia

-  „Na prechádzke“ Každé dieťa má určené, čo bude predstavovať /zviera, ovocie, kvety.../. Vedúci hry hovorí: „Bol som na prechádzke a videl som tam mačku, ovečku, kvety...“ Deti, ktoré predstavujú určitý druh, ako náhle počujú slovo, ktoré im prináleží, pribehnú k vedúcemu. Z hry vypadáva ten, kto nepoznal, ktoré slovo mu patrilo.

-   „Vyžeňte votrelca“ Zvolíme si 4-5 slov, ktoré majú nejakú spoločnú vlastnosť a pridáme slovo, ktoré im neparí – „votrelec“. Hráči musia „votrelca“ poznať a vyradiť. Napr. pes, mačka, sova, kameň, žirafa, ovca.

-  „ Na Marťana“ „Marťan“ priletí na našu planétu a všetkému sa čuduje – čo je to kvet, lopata, dom... Úlohou detí je „Marťanovi“ vec čo najlepšie popísať, aby pochopil, k čomu je /vzhľad, vlastnosti atď./

-   „Je to správne?“ Zvolíme si nejaké zviera /napr. slona/. Úlohou detí je povedať o ňom všetko, čo vedia /má chobot, kly, je veľký, má hrubú kožu.../ Kto povie nejakú vlastnosť /znak/ zle, alebo nevie ďalšiu vlastnosť /znak/ vypadá z hry.

Cvičenia a hry zamerané na rozvoj matematických predstáv

Pri nácviku rozvoja matematických predstáv začíname porovnávaním veľkostí /cvičíme pojmy malý-veľký, menší, väčší, najdlhší-najkratší, široký-úzky, širší-užší, najširší-najužší/, ďalej množstvo /pojmy viac-menej-rovnako/, pokračujeme vymenovaním číselnej rady do desať a tiež orientáciou v tejto rade /pojmy prvý, druhý,...posledný/. U niektorých detí môžeme skúšať aj orientáciu v čase. Cvičenia robíme vždy manifestáciou s predmetom /hračky, prvky stavebnice, geometrické tvary/, neskôr aj na obrázkoch. Vhodné je spojiť cvičené matematické pojmy s pojmami priestorovými /hore-dole-vstrede, vpravo-vľavom nad-pod/. Číselnú radu potom spojiť s riekankou.

P r í k l a d y c v i č e n í:

-  Dáme dieťaťu prvky zo stavebnice /vhodné sú drevené s rôzne dlhými, širokými a veľkými farebnými tvarmi. Dieťa ich triedi podľa veľkosti, dĺžky, šírky, farby, tvaru.

-  Nakreslíme na papier čiaru, dieťaťu dáme kocku zo stavebnice, ktorú má umiestniť podľa našich pokynov nad-pod čiaru, na jej začiatok-koniec, dostredu, vpravo a vľavo.

-  Dieťaťu dáme rad l0 farebných kociek. Podľa pokynov nám podáva prvú-poslednú, tretiu kocku alebo nám určuje, koľká je v rade napr. červená, modrá kocka.

-  Nakreslíme na papier niekoľko kruhov /napr. 5/, do prvého vložíme 5 gombíkov, do ďalších vždy

o jeden menej než bolo v predchádzajúcom. Dieťa má doplniť zostávajúcimi gombíkmi správny počet gombíkov v krúžku /5/.

-  Dáme dieťaťu 3 listy papiera, na jeden z nich položíme 4 gombíky. Dieťa má za úlohu na prvý papier položiť menej gombíkov /1-3/, na druhý viac /5/.

-  Postavíme sa s dieťaťom vedľa seba, niekoľkokrát zatlieskame, dieťa má urobiť toľko krokov /skokov/, koľkokrát sme zatlieskali.

-  Na nácvik matematických predstáv ďalej používame detské hry, ako je Domino s bodkami, „Člověče nezlob se“, alebo špeciálne PEXESO.

Cvičenia a hry zamerané na rozvoj reči

Ak má dieťa poruchu reči, je potrebné mu zabezpečiť kvalitnú logopedickú starostlivosť a pravidelne cvičiť v domácom prostredí. Poruchy reči po nástupe do školy výrazne ovplyvňujú a zaťažujú výuku čítania a písania /dieťa nielenže zle číta, ale aj píše tak, ako vyslovuje/, môže dôjsť ku vzniku špecifických porúch učenia. Rozvoj reči môžeme však podporovať špeciálnymi cvičeniami zameranými spočiatku na napodobovanie rôznych zvukov, dbaním na správnu výslovnosť slov a viet, cvičením rytmizácie a rozvoj slovnej zásoby. Veľa sa s deťmi rozprávame, podporujeme ich v rozprávaní o tom, čo zažili v škôlke, na prechádzke, pri hre, po sledovaní televízie alebo po prečítaní rozprávky. Prezeráme s deťmi obrázkové knihy, príbehy a necháme ich rozprávať o tom, čo na obrázkoch vidia, čo sa na nich deje. - Cvičenia napodobňujúce zvuky. Začíname napodobňovaním zvukov z prírody /bzučanie čmeliaka, syčanie hada a zvuky ďalších zvierat, potom strojov – auto, vlaku.../.

Artikulačné cvičenia – jazykolamy. Klára Králová hrala na klavíri. Otoč tú tyč. Na voze sa vezie zelenina. Na lúke cvrčia cvrčky.

Cvičenia zaradené na rozvoj slovnej zásoby

-  „Na čo to je?“ Deťom ukazujeme predmety, obrázky, alebo hovoríme názvy vecí a oni nám odpovedajú, k čomu ich používame /kôš, kľúč, kladivo/. Používame aj slová, ktoré majú viac významov /kohútik, oko/.

-  „ Čo som urobil?“ Predvedieme dieťaťu niekoľko pohybov, dieťa popíše, čo som urobil.

-  „Ako?“ Tvoríme metafory. Hovoríme deťom vety typu: Sladký ako ..., Studený ako ...., Horký ako...., Dieťa dopĺňa vlastné slová.

-  „Nový dom“ Rozprávame sa s deťmi, ako by si predstavovali nový dom, školu, kde budú chodiť.

  1. Cvičenia ahry zamerané na rozvoj motoriky.

Rozvoj tzv. hrubej a jemnej motoriky /pohybov/ je jedným znajdôležitejších predpokladov pre zvládnutie písania. Neuvoľnená, nerozcvičená ruka spolu s nesprávnym držaním písacej potreby a nesprávnym sedením môže nielenže dieťa od písania odradiť, ale spôsobiť pri výuke písania ťažkosti, ktoré môžu prerásť až ku vzniku špecifických vývinových porúch písania /dysgrafie/ Špeciálnymi cvičeniami a dbaním na správne držanie písacej potreby, vhodným výberom materiálu na kreslenie a písanie, ako aj výberom vhodnej polohy pri tejto práci, môžeme problémom predísť. Kontrolujeme preto, či dieťa drží ceruzku voľne medzi palcom a ukazovákom a podkladá ho prostredníkom /prostredníček je „postieľka“, na ktorej ceruzka leží/. Ceruzka má byť uchopená 2-3 cm nad jej hrotom. Dávame pozor aj na správny sklon písacieho náčinia. Na začiatok sú vhodné fixky, voskové pastelky, guľaté kriedy – všetko, čo dobře „kĺže“ po papieri a nekladie odpor. Na podporenie správneho úchopu môžeme použiť zvláštne plastové násadky na ceruzky, alebo ceruzky s trojuholníkovým prierezom. Nástavec na ceruzku môžeme vyrobiť z moduritu, do ktorého namočíme prsty dieťaťa. Nácvik začíname na veľké plochy /baliaci papier, tabuľa/, postupne ich zmenšujeme až na formát A4 - A5. Začínamev stoji, prechádzame do sedu s oporou i bez opory ruky o stôl, pokračujeme do kľaku i ľahu na podlahe. Pred každým cvičením uvoľníme ruku buď motorickou hrou, alebo precvičením ruky a prstov /krúžením, kmitaním/, prípadne aj uvoľnením ruky a prstov vo vlažnej vode a umývadle. Cviky predvádzame rukou na skúšku vo vzduchu, ťažšie cviky robíme cez fóliu. Vzhľadom na to, že niektoré špeciálne cvičenia senzomotoriky a rytmizácie boli uvedené už v predchádzajúcich častiach /zmyslové cvičenia/, tu uvádzame cvičenia zamerané na rozvoj jemnej motoriky, t.j. pohybu ruky a prstov.

-  Stavanie kociek a rôznych stavebníc – podľa vzoru, farby, veľkosti, tvaru...

-  Stavanie veže z 10 – 15 kociek so zaviazanými očami. Môžeme súťažiť o najrýchlejšie postavenú vežu, alebo najvyššiu stavbu.

-  Navliekanie korálok – podľa vzoru, návodu, vlastnej fantázie.

-  Poznávanie vecí podľa hmatu, triedenie podľa tvaru, veľkosti.

-  Modelovanie z rôznych materiálov /hlina, modurit, cesto, plastelína/.

-  Používanie bežných činností /zapínanie gombíkov, zipsov, patentných háčkov, šnurovanie topánok, obliekanie seba, obliekanie bábik/.

-  Zostavovanie retiazky z kancelárskych sponiek /aj naslepo/.

Vytrhávanie obrázkov /napr. jablko, hruška/ z novinového alebo farebného papiera.

-  Vytrhávanie „retiazok“ z papiera.

-  Vystrihovanie obrázkov z papiera a nalepovanie koláži.

-  Odstrihávanie rohov.

-  Vystrihovanie geometrických tvarov z farebného papiera, zostavovanie obrázkov podľa vzoru, návodu a vlastnej fantázie

-  Hra „Mikádo“. Zarovnávanie špajdlí /zápaliek, prútikov/. 10 rôzne dlhých špajdlí zarovnávame podľa veľkosti, neskôr aj so zaviazanými očami. Ukladanie zápaliek do krabičky, prípadne aj hlavičkami na rovnakú stranu.

-  „Kreslenie rukami aj nohami. Dieťa posadíme za stôl, má za úlohu nakresliť na papier kruh ak zároveň „nakresliť“ kruh aj nohami vo vzduchu. Neskôr hru sťažíme – dieťa kreslí rukami iný obrazec a nohami tiež iný obrazec. Tento variant je náročný na koordináciu pohybov končatín.

Spracovala: Mgr. Vlasta Martišová, Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Dolný Kubín