Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

 Svojím podpisom potvrdzujem účasť na pobyte v termíne 2. - 4. decembra 2022

 

Meno a priezvisko dieťaťa

................................................................................................................

 

Meno a priezvisko rodiča

.................................................................................................................

 

Adresa a telefónne číslo

.................................................................................................................

 

Forma dopravy: *- využijem spoločný autobus

 

                        * - vlastná doprava do hotela Eufória

 

Poznámka: ________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

Ak máte záujem o to, aby sa pobytu zúčastnili ďalší rodinní príslušníci (na vlastné náklady), poznačte to do poznámky.

♠ Som si vedomý toho, že v prípade neúčasti uhradím občianskemu združeniu všetky náklady, ktoré mu vznikli.

 *(nehodiace sa škrtnite)

 

                                                                                               ––––––––––––––––

                                                                                                         podpis